Nav view search

Navigation

Search

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2561

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2561

18.สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ออกตรวจประเมินให้คะแนนการคัดเลือกเกษตรกร​ดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น​ และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น​ ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
17.สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ติดตาม GMPศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
16.สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ออกตรวจประเมินให้คะแนนการคัดเลือกเกษตรกร​ดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น​ และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น​ ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
15.สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ออกตรวจประเมินให้คะแนนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น/อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
14.ตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร และตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะพื้นที่จังหวัดลพบุรี
13.สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ออกตรวจประเมินให้คะแนนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น/อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
12.สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 วันที่ 23 ตุลาคม 2561
11.สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ออกตรวจประเมินให้คะแนนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น/อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานปศุสัตว์เขต 1
10.ตรวจพบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโรงฆ่าโค ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
9.ตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร และตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
8.สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกิจรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะและสิ่งปฏิกูลสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
7.สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เยี่ยมชมโรงเรียนวัดตอยาง ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงเครือเบทาโกร และสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คสวนมะเดื่อ จำกัด
6.ตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร และตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
5.สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
4.สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ตรวจรับรองต่ออายุ GMP และHACCP ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
3.สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี
2.สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ตรวจติดตามรับรอง GMP และให้แนะนำปรับปรุงโรงฆ่าโค ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561