Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ออกตรวจประเมินให้คะแนนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น/อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

pic1 25102018     ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินให้คะแนนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น/อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 25102018 pic3 25102018