Nav view search

Navigation

Search

ตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร และตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ พื้นที่จังหวัดลพบุรี

pic1 29102018     เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และด่านกักสัตว์ลพบุรี ตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร  และตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ในแพะ พื้นที่อำเภอชัยบาดาล และอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี  พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาฟาร์มให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 29102018 pic3 29102018
pic4 29102018 pic5 29102018