Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ออกตรวจประเมินให้คะแนนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น/อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

pic2 29102018     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินให้คะแนนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น/อาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 29102018 pic3 29102018
pic4 29102018 pic5 29102018