Nav view search

Navigation

Search

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

pic5 1314112018     เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งเข้าตรวจห้องปฏิบัติการสำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 1314112018 pic3 1314112018
pic4 1314112018 pic6 1314112018
pic2 1314112018 pic7 1314112018
pic8 1314112018 pic9 1314112018
pic10 1314112018 pic11 1314112018
pic12 1314112018 pic13 1314112018
pic14 1314112018