Nav view search

Navigation

Search

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของกรมปศุสัตว์ ภายใต้การกำกับดูแลของปศุสัตว์เขต 1

pic1 16112018     สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ภายใต้การกำกับดูแลของปศุสัตว์เขต 1 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธาน มีปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์/สถานี หัวหน้าด่านกักสัตว์ และผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic4 16112018 pic3 16112018
pic2 16112018 pic5 16112018
pic6 16112018