Nav view search

Navigation

Search

ปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 1/2557 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดประจำปี 2562 จำนวน 4 สาขา เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป ดังนี้
1. สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณค่าต่อภาคการเกษตรไทย จำนวน 1 คน ได้แก่ นายเจน คงศรี จังหวัดลพบุรี
2. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 คน ได้แก่ นายบุญลือ เต้าแก้ว จังหวัดสระบุรี และนายธนพล ศรีใส จังหวัดสิงห์บุรี
3. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่ นางพยง แสนกมล จังหวัดอ่างทอง
4. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณรงค์ กิ่งแก้ว จังหวัดสระบุรี และนายเชิงเชาว์ เพ็ชรักษ์ จังหวัดสิงห์บุรี

pic1 11122018 pic2 11122018
pic4 11122018 pic3 11122018