Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ตรวจติดตามระบบGMP โรงงานผลิตสารผสมล่วงหน้า ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

pic1 19122018     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตามระบบGMP โรงงานผลิตสารผสมล่วงหน้า บริษัท เว็ททริโนส แลบบอราตอรี่ส์ จำกัด ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 19122018 pic3 19122018
pic4 19122018 pic5 19122018
pic6 19122018 pic7 19122018
pic8 19122018