Nav view search

Navigation

Search

ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

pic1 20122018     เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 และนายจาตุรนต์ พลราช ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสนา, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบาล, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้อย, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอผักไห่ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่เขต1 ร่วมกันออกหน่วยผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ 4 อำเภอ ดังนี้

1. วัดโคกเสือ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา
2. วัดจุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล
3. วัดกุฎีประสิทธิ์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
4. วัดบ้านแค ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน สุนัข จำนวน 85 ตัว และแมว จำนวน 183 ตัว

ภาพกิจกรรม

pic2 20122018 pic3 20122018
pic4 20122018 pic5 20122018
pic6 20122018 pic7 20122018
pic8 20122018