Nav view search

Navigation

Search

ลักษณะภูมิศาสตร์

 

ลักษณะภูมิศาสตร์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้

       ทิศเหนือ  ติดต่อกับอุทัยธานี  นครสวรรค์  และเพชรบูรณ์
                ทิศใต้   ติดต่อกับสมุทรสงคราม  สมุทรปราการ  และอ่าวไทย
                ทิศตะวันออก  ติดต่อกับนครนายก  นครราชสีมา  และชัยภูมิ 
                ทิศตะวันตก   ติดต่อกับนครปฐมและกาญจนบุรี

             หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จำนวน 18 หน่วยงาน ดังนี้

                       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 8 แห่ง คือ  

             1.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

             2.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

             3.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

             4.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

             5.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

             6.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

             7.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

             8.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

 

              ด่านกักกันสัตว์ จำนวน 3 แห่ง คือ

              1.   ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี

              2.   ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา

              3.   ด่านกักกันสัตว์สระบุรี

              ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จำนวน 1 แห่ง

              ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท จำนวน 1 แห่ง

              ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง 
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมลำพญากลาง ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จำนวน 1 แห่ง
 


สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันขึ้นอยู่กับกรมปศุสัตว์