Nav view search

Navigation

Search

บุคลากรส่วนสุขภาพสัตว์

ส่วนสุขภาพสัตว์

 wichean1

นายวิเชียร  จารุเพ็ง
ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์

juntra1
นางสาวจันทรา พุ่มแจ่ม
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

arunya1
นางสาวอรัญญา จุลปานนท์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

pacharamon1
นางสาวพชรมน ทองเฟื่อง
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 

 

homprang1
นางหอมปราง วงศ์สมุทร
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 
supapee1
นางสุพภี  นววงศกร
นักวิทยาศาสตร์

krengkai1
 นายเกรียงไกร  หมู่เย็น
เจ้าพนักงานสัตวบาล

withaya1
นายวิทยา โต๊ะยีบอ
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

nuntaya1
 นางสาวนันทญา  ทองดี
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
จ้างเหมาบริการตรวจป้องกันโรคสัตว์