Nav view search

Navigation

Search

ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2560

กระบวนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีที่สุดของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การฝึกสมาธิบำบัดให้มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่แข็งแรง เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้หวัดนก ที่มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์สูง
คลิกรายละเอียด

หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/-  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การฝึกสมาธิบำบัดให้มีสุขภาพจิต สุขภาพการที่แข็งแรง เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้หวัดนก 
คลิกรายละเอียดโครงการ กำหนดการฝึกอบรม

หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/-  ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การฝึกสมาธิบำบัดให้มีสุขภาพจิต สุขภาพการที่แข็งแรง เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้หวัดนก 
คลิกรายละเอียด

ฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การฝึกสมาธิบำบัดให้มีสุขภาพจิต สุขภาพการที่แข็งแรง เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้หวัดนก
คลิกรายละเอียด

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การฝึกสมาธิบำบัดให้มีสุขภาพจิต สุขภาพการที่แข็งแรง เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้หวัดนก
คลิกรายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 1 ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/25560 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คลิกรายละเอียด 

แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ/ทักษะ ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560  รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) 1. ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
คลิกรายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะ  ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560  รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) 2. สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
คลิกรายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 3.1 ข้าราชการ ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
คลิกรายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 3.2 พนักงานราชการ ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
คลิกรายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560
คลิกรายละเอียด

แบบติดตามประเมินผลการฝึกอบรม/พัฒนาสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ
คลิกรายละเอียด

การรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรม ชื่อโครงการ "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การฝึกสมาธิบำบัดให้มีสุขภาพจิต สุขภาพการที่แข็งแรง เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้หวัดนก"
คลิกรายละเอียด