Nav view search

Navigation

Search

ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560

กระบวนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีที่สุดของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1
คลิกรายละเอียด

หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/1200  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง รายงานแผนตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1
คลิกรายละเอียดคลิกรายละเอียดโครงการ กำหนดการฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1
คลิกรายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 1 ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/25560 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คลิกรายละเอียด 

แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ/ทักษะ ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560  รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) 1. ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

คลิกรายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะ  ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560  รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) 2. สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
คลิกรายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 3.1 ข้าราชการ ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
คลิกรายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 3.2 พนักงานราชการ ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
คลิกรายละเอียด

แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
คลิกรายละเอียด

แบบติดตามประเมินผลการฝึกอบรม/พัฒนาสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ
คลิกรายละเอียด

การรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรม ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1
คลิกรายละเอียด