Nav view search

Navigation

Search

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ตามแบบฟอร์ม IDP:A   คลิกอ่านรายละเอียด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์   คลิกอ่านรายละเอียด