Nav view search

Navigation

Search

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) แบบฟอร์ม IDP  : A   คลิกอ่านรายละเอียด

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
1.1 แบบฟอร์ม IDP : A   คลิกอ่านรายละเอียด
1.2 แบบฟอร์ม IDP : B   คลิกอ่านรายละเอียด

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
   2.1 หลักฐานการวางแผน
         2.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในรอบการประเมิน 1/2561
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.1.2 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.1.3 รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.1.4 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์
คลิกอ่านรายละเอียด
   2.2 หลักฐานการดำเนินการ
         2.2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ : การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.2 รูปศึกษาดูงาน
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.3 รูปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.4 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์
คลิกอ่านรายละเอียด
   2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
         2.3.1 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.3.2 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์
คลิกอ่านรายละเอียด
   2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
         2.4.1 รายงานการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ รอบที่ 1/2561
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.4.2 ตัวอย่างแบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.4.3 แบบฟอร์มประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
คลิกอ่านรายละเอียด