Nav view search

Navigation

Search

กำหนดแผนตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) 
คลิกอ่านรายละเอียด
รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) แบบฟอร์ม IDP  : A   คลิกอ่านรายละเอียด

1.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบกอบ ดังนี้
   1.1 หลักฐานการวางแผน

         1.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/1132 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในรอบการประเมิน 2/2561
คลิกอ่านรายละเอียด
         1.1.2 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในรอบการประเมิน 2/2561
คลิกอ่านรายละเอียด
         1.1.3 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
คลิกอ่านรายละเอียด
         1.1.4 รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
คลิกอ่านรายละเอียด
         1.1.5 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2561 โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คลิกอ่านรายละเอียด
   1.2 หลักฐานการดำเนินการ
         1.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2561 โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คลิกอ่านรายละเอียด