Nav view search

Navigation

Search

สรุปผลตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561

สรุปผลตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561  

หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/1955 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบการประเมิน 2/2561  คลิกอ่านรายละเอียด

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561 ดังนี้

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

   1.1 แบบฟอร์ม IDP : A   คลิกอ่านรายละเอียด
   1.2 แบบฟอร์ม IDP : B   คลิกอ่านรายละเอียด

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
   2.1 หลักฐานการวางแผน
         2.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานแผนตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร (ตัวชี้วัดบังคับ) : ระดับความสำเร็จการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในรอบที่ 1/2562
คลิกอ่านรายละเอียด

         2.1.2 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/2842  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานแผนตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร (ตัวชี้วัดบังคับ) : ระดับความสำเร็จการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในรอบที่ 1/2562
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.1.3 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.1.4 รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.1.5 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรรอบ 2/2561 โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คลิกอ่านรายละเอียด
        2.1.6 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) รอบที่ 2/2561
คลิกอ่านรายละเอียด    

   2.2 หลักฐานการดำเนินการ
         2.2.1 โครงการการพัฒนาบุคลากรรอบ 2/2561 โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมทดสอบโครงการการพัฒนาบุคลากรรอบ 2/2561 โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.3 รูปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.4 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรรอบ 2/2561 โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คลิกอ่านรายละเอียด
   2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
         2.3.1 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เรื่อง โครงการการพัฒนาบุคลากรรอบ 2/2561 โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.3.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรรอบ 2/2561 โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.3.3 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรรอบ 2/2561 โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คลิกอ่านรายละเอียด
      

   2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
         2.4.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง การติดตามผลหลังได้รับการพัฒนา โครงการพัฒนาบุคลากรรอบ 2/2561
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.4.2 ตัวอย่างแบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (หลังการพัฒนา) เรื่อง การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.4.3 แบบฟอร์มประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (หลังการพัฒนา) เรื่อง การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
คลิกอ่านรายละเอียด