Nav view search

Navigation

Search

กำหนดแผนตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan)  คลิกอ่านรายละเอียด 

รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) แบบฟอร์ม IDP  : A  คลิกอ่านรายละเอียด

1.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบกอบ ดังนี้

   1.1 หลักฐานการวางแผน
         1.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/2842 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานแผนตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร (ตัวชี้วัดภาคบังคับ) ระดับความสำเร็จการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 1/2562
คลิกอ่านรายละเอียด

         1.1.2 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 1ประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 1/2562
คลิกอ่านรายละเอียด

         1.1.3 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
คลิกอ่านรายละเอียด

         1.1.4 รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
คลิกอ่านรายละเอียด

         1.1.5 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2562 โดยวิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ"
คลิกอ่านรายละเอียด

    1.2 หลักฐานการดำเนินการ
         1.2.1 โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา "การเขียนหนังสือราชการ"
คลิกอ่านรายละเอียด