Nav view search

Navigation

Search

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สรุปผลตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562

สรุปผลตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562

หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/464 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2562
คลิกอ่านรายละเอียด

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
   1.1 แบบฟอร์ม IDP : A   คลิกอ่านรายละเอียด
   1.2 แบบฟอร์ม IDP : B   คลิกอ่านรายละเอียด

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
   2.1 หลักฐานการวางแผน
         2.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.1.2 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562  รอบที่ 1/2562
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.1.3 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562  รอบที่ 1/2562
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.1.4 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.1.5 รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.1.6 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คลิกอ่านรายละเอียด
          2.1.7 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) 
คลิกอ่านรายละเอียด 
          2.1.8 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/2822 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร
คลิกอ่านรายละเอียด
          2.1.9 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/2842  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานแผนตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร (ตัวชี้วัดภาคบังคับ) : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562
คลิกอ่านรายละเอียด         

   2.2 หลักฐานการดำเนินการ
         2.2.1 รูปภาพแสดงกิจกรรมพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2562
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.2 เนื้อหาบทเรียน ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือราชการ
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.3 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.4 Pre-Test & Post-Test  (แบบทดสอบก่อนและหลัง)
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.5 รายชื่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
คลิกอ่านรายละเอียด

   2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
         2.3.1 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.3.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.3.3 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ เรื่อง  การเขียนหนังสือราชการ
คลิกอ่านรายละเอียด
      

   2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์         
         2.4.1 ตัวอย่างแบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.4.2 แบบฟอร์มประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
คลิกอ่านรายละเอียด