Nav view search

Navigation

Search

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กรณีศึกษาปริมาณแบคทีเรียปนเปื้อนในน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ภายใต้ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคนมของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด (นายณัฐ สวาสดิ์รัตน์1* นายนิยม ดาวศรี1) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 191
การศึกษาคุณภาพน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจังหวัดสระบุรี ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างปี 2557 – 2560 (นิยม ดาวศรี 1 * และ ณัฐ สวาสดิ์รัตน์ 1) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 150
คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 (นางลัคนา เผือกยิ้ม1) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 534
การประเมินผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมของผู้เข้ารับ การฝึกอบรมสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม” งบประมาณปี 25591/ (สุกัญญา วิเชียรกร2/) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 398
การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม” การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม” เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค1/ (สุกัญญา วิเชียรกร2/) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 420
คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 (นางมยุรี ประทุมแก้ว1) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 653
ผลตรวจโรควัณโรคโดยการทดสอบทางผิวหนังร่วมกับการตรวจหาสารแกมม่าอินเตอร์เฟียรอนในกระบือปลัก (สุริยา ผาแสง1* / กัญยา อาษายุทธ1) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 446
การประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2556 (ไพฑูรย์ ก้อนทอง1/ สุริยา ผาแสง1/) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 1342
การศึกษาความชุกของโรคคอนตาเจียส อกาแลคเทีย (Contagious agalactia) ในแพะ-แกะ ภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2556 (ไพฑูรย์ ก้อนทอง1/ พชรมน ทองเฟื่อง1/ ชนินทร์ น่าชม2/ ชัชรี นิยโมสถ3/ พัชรี ทองคำคูณ4/) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 785
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายสุกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กมลทิพย์ เพ็งหิรัญ1/ ชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย1/) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 1107