Nav view search

Navigation

Search

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 (นางลัคนา เผือกยิ้ม1) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 44
การประเมินผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมของผู้เข้ารับ การฝึกอบรมสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม” งบประมาณปี 25591/ (สุกัญญา วิเชียรกร2/) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 135
การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม” การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม” เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค1/ (สุกัญญา วิเชียรกร2/) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 112
คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 (นางมยุรี ประทุมแก้ว1) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 186
ผลตรวจโรควัณโรคโดยการทดสอบทางผิวหนังร่วมกับการตรวจหาสารแกมม่าอินเตอร์เฟียรอนในกระบือปลัก (สุริยา ผาแสง1* / กัญยา อาษายุทธ1) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 128
การประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2556 (ไพฑูรย์ ก้อนทอง1/ สุริยา ผาแสง1/) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 849
การศึกษาความชุกของโรคคอนตาเจียส อกาแลคเทีย (Contagious agalactia) ในแพะ-แกะ ภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2556 (ไพฑูรย์ ก้อนทอง1/ พชรมน ทองเฟื่อง1/ ชนินทร์ น่าชม2/ ชัชรี นิยโมสถ3/ พัชรี ทองคำคูณ4/) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 502
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายสุกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กมลทิพย์ เพ็งหิรัญ1/ ชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย1/) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 725
การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคและกระบือ ในระหว่างการกักและหลังการเคลื่อนย้าย (ชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย1/ กมลทิพย์ เพ็งหิรัญ1/ นพวรรณ บัวมีธูป2/) เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 750
ทัศนคติในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ จังหวัดชัยนาท (นายศิลาวุฒิ จันทวงค์ 1/, น.ส.อารัมภีร์ อุทาน 2/) เขียนโดย Kriangkrai 827