Nav view search

Navigation

Search

การศึกษาการเพิ่มผลผลิตของฟาร์มโคนม กรณีการจัดสัดส่วนโคนมในฟาร์มโคนม
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

สุชาติ ยี่สาคร1/, รักษิณา สัตย์ชาพงษ์1/

บทคัดย่อ

                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอแนะการจัดสัดส่วนที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตของฟาร์มโคนมให้แก่เกษตรกรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโคนม และปัจจัยภายนอก โดยใช้แบบสัมภาษณ์จัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระหว่างเดือน ตุลาคม 2552 ถึง มีนาคม 2553 จำนวน 150 ราย เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดจะผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มและการสนทนากลุ่มโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มๆ ละ 6 - 10 คน

                      ผลการศึกษาพบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 36.67
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 69.33 มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโนม11-15 ปี  คิดเป็น
ร้อยละ 30.67 มีสัดส่วนโคนมตามเกณฑ์ที่ผู้ศึกษากำหนดคิดเป็นร้อยละ 69.33 มีรายได้ตั้งแต่ 500,000 - 1,000,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 33.33  เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  คิดเป็นร้อยละ 90 ปัญหาที่พบคืออาหารสัตว์มีราคาแพงคิดเป็นร้อยละ 88 มีความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาโคนมคือ การส่งเสริมบริโภคนมของประชาชนคิดเป็นร้อยละ 85.33 เกษตรกรยังต้องการที่จะขยายฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 79.33 และให้ความสำคัญเกี่ยวกับพันธุ์ โคนมและการผสมพันธุ์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.37 และยังพบว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมยังคงเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้แก่เกษตรกร แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญต่อการจัดสัดส่วนโครีดนม เฉลี่ยแล้วสัดส่วนโครีดนมน้อยกว่าร้อยละ 50 มีฝูงโคที่ไม่ให้น้ำนมอยู่ในฟาร์มสูง จากการสนทนากลุ่มพบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมสนทนามีความเห็นว่าควรมีการจัดสัดส่วนโครีดนมที่เหมาะสม ซึ่งควรจัดสัดส่วนตามขนาดของฟาร์มออกเป็น 3 ขนาด คือ ฟาร์มขนาดใหญ่ มีโคนมตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป ควรมีสัดส่วนแม่โครีดนมร้อยละ 50 ขึ้นไป ฟาร์มขนาดกลาง มีโคนมตั้งแต่ 31-49 ตัว ควรมีสัดส่วนแม่โครีดนมร้อยละ 55 ขึ้นไป และฟาร์มขนาดเล็กมีโคนมไม่เกิน 30 ตัว ในระยะแรกของการเลี้ยง ควรมีสัดส่วนแม่โครีดนมร้อยละ 60 ขึ้นไป

เอกสารคลิก

 

ความสำคัญ : ผลผลิตน้ำนม สัดส่วนโครีดนม

ทะเบียนวิชาการเลขที่: 55 (2) - 0216 (1) - 044
1/
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี