Nav view search

Navigation

Search

ทัศนคติในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ จังหวัดชัยนาท (นายศิลาวุฒิ จันทวงค์ 1/, น.ส.อารัมภีร์ อุทาน 2/)

ทัศนคติในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ จังหวัดชัยนาท

ศิลาวุฒิ จันทวงค์ 1/    อารัมภีร์ อุทาน 2/

บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ จังหวัดชัยนาท โดยจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในจังหวัดชัยนาท จำนวน 68ราย มาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Statistical Packages for the Social Science (SPSS)

           ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมเกษตรกรมีทัศนคติในระดับที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( = 4.41) ในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเกษตรกรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับผู้ตรวจประเมิน  ต้องดำเนินการตรวจประเมินตามกำหนดเวลา และการสร้างมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อจำเป็นต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในการเลี้ยงไก่เนื้อ (=4.46)รองลงมาคือ ผู้ตรวจประเมินต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะในการตรวจประเมินและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ การสร้างระบบมาตรฐานฟาร์ม  เลี้ยงสัตว์เป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และผู้ตรวจประเมินต้องเป็นบุคคลที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (= 4.44) และน้อยที่สุดมีความเห็นในระดับที่เห็นด้วยว่าการสร้างมาตรฐานฟาร์ม เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมีความซับซ้อน ( = 3.66) ตามลำดับ

           ส่วนด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์ม (ร้อยละ100)มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์ม ได้แก่ ระบบสัญญาณเตือน หรือมีมาตรการแก้ไขกรณีระบบการผลิตขัดข้อง (ร้อยละ 2.94) การฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบันทึกข้อมูล การฝึกอบรม การเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี (ร้อยละ 1.47) ตามลำดับ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสำคัญ: ทัศนคติ, ระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์, ไก่เนื้อ, ชัยนาท

เลขทะเบียนผลงาน : 56(2)-0316(1)-022
1/ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
2/ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000