Nav view search

Navigation

Search

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท(คุณสร้อยนภา กรองสอาด 1/, คุณวนิดา แจ้งประจักษ์ 2/)

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
สร้อยนภา กรองสอาด 1/   วนิดา แจ้งประจักษ์ 2/

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน   โรคพิษสุนัขบ้า ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยจัดเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ หมู่ 3 และหมู่ 6 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน 100 ราย มาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Statistical Package for the Social Science (SPSS)

           ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวมากที่สุด (ร้อยละ 100) รองลงมาคือ การปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด (ร้อยละ 93) และ น้อยที่สุดคือความหมายของโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ 43) ส่วนผลด้านการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า พบว่า ประชาชนเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุด (ร้อยละ 98) โดยได้รับข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์มากที่สุด (ร้อยละ 58.16) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับทราบ คือ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่อันตรายร้ายแรงมากโรคหนึ่งและยังไม่มียารักษาได้ มากที่สุด (ร้อยละ 52.04) บุคคลที่คิดว่าน่าจะมีส่วนให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า คือ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มากที่สุด (ร้อยละ 78) ช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง คือหอกระจายข่าวมากที่สุด (ร้อยละ 80) และผลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พบว่าประชาชน  มีส่วนร่วมในการป้องกันสัตว์เลี้ยงของตนเอง ไม่ให้สร้างปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าให้กับครอบครัวและชุมชนมากที่สุด (ร้อยละ 62)รองลงมาคือ รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนเสมอ และช่วยสังเกต สอดส่อง ดูแล สุนัขจรจัด เร่ร่อน ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน (ร้อยละ 59)และมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือมีส่วนเสนอวิธีการในการจัดการกับสุนัขไม่มีเจ้าของที่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน (ร้อยละ 31) ตามลำดับ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,ชัยนาท

เลขทะเบียนผลงาน: 56(2)-0316(1)-023
1/ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
2/ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ 10400