Nav view search

Navigation

Search

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายสุกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กมลทิพย์ เพ็งหิรัญ1/ ชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย1/)

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายสุกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กมลทิพย์ เพ็งหิรัญ1/           ชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย1/

บทคัดย่อ

                        การศึกษานี้เพื่อวิเคราะห์ลักษณะเครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายสุกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการใช้ข้อมูลของใบเคลื่อนย้ายสัตว์(ร.4) จากการออกใบเคลื่อนย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ (e-service) ทั้งการเคลื่อนย้ายสุกรเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการเคลื่อนย้ายสุกรออกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง31 ธันวาคม 2555 ซึ่งพบมีการเคลื่อนย้ายสุกรรวมทั้งสิ้น 2,035 ครั้งเป็นการเคลื่อนย้ายสุกรเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน1,401ครั้ง (68.85%) และเคลื่อนย้ายสุกรออกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 634 ครั้ง(31.15%) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดต่างๆจำนวน26 จังหวัด จากการวิเคราะห์พบว่าเครือข่ายนี้มีลักษณะเป็นเครือข่ายแบบสเกลฟรี (scale free network) แสดงให้เห็นว่ามีหน่วยย่อยจำนวนน้อยที่มีบทบาทสำคัญในเครือข่ายซึ่งหน่วยย่อยที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ โรงฆ่าสัตว์ ดังนั้นเป้าหมายในการวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคของเครือข่ายนี้จึงสามารถเลือกหน่วยย่อยที่เป็น cut-point, key player problem 1( KPP1), key player problem 2 (KPP2) หรือที่มีค่าความเป็นศูนย์กลางมากที่สุดการให้ความรู้เรื่องเครือข่ายทางสังคมกับเจ้าหน้าสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จะเป็นเครื่องมือในการช่วยควบคุมการระบาดโรคได้

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสำคัญ : การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม, การเคลื่อนย้ายสุกร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 57(2)-0116(1)-044

1/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ.อุทัย ต.ธนู จ.พระนครศรีอยุธยา 13000