Nav view search

Navigation

Search

การศึกษาความชุกของโรคคอนตาเจียส อกาแลคเทีย (Contagious agalactia) ในแพะ-แกะ ภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2556 (ไพฑูรย์ ก้อนทอง1/ พชรมน ทองเฟื่อง1/ ชนินทร์ น่าชม2/ ชัชรี นิยโมสถ3/ พัชรี ทองคำคูณ4/)

 

การศึกษาความชุกของโรคคอนตาเจียส อกาแลคเทีย (Contagious agalactia)
ในแพะ-แกะ ภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2556  

 

ไพฑูรย์ ก้อนทอง1/   พชรมน ทองเฟื่อง1/    ชนินทร์ น่าชม2/
ชัชรี นิยโมสถ3/    พัชรี ทองคำคูณ4/

 

บทคัดย่อ 

 

โรคคอนตาเจียส อกาแลคเทีย (Contagious agalactia: CA) เป็นโรคติดต่อสำคัญในฟาร์มหรือระบบการผลิตแพะ-แกะ แม้จะไม่ทำให้สัตว์ตาย แต่ก่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากต้องคัดทิ้ง แม่แพะจะเป็นพาหะของโรคและก่อปัญหาสุขภาพภายในฟาร์มได้ สาเหตุเกิดจากเชื้อ 4 ชนิด คือ Mycoplasma agalactiae (M. agalactiae), Mycoplasmacapricolum subsp. Capricolum (Mcc), Mycoplasma putrifaciens (M. putrifaciens) และ Mycoplasma mycoides subsp. capri (Mmc) ทำให้เกิดอาการปอดบวม ข้ออักเสบ เต้านมอักเสบ ตลอดจนติดเชื้อทั่วร่างกายและแท้งลูก การศึกษาหาความชุกของโรคครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางระบาดวิทยา และสำรวจสถานการณ์ของโรค CA ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการป้องกันและควบคุมโรค CA ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะในพื้นที่ โดยการเก็บตัวอย่างจากช่องหู(Ear swab)ของแพะ-แกะในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรีลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี โดยการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 582 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อทำการเพาะแยกเชื้อMycoplasma ทั้ง 4 ชนิดและยืนยันผลด้วยวิธี PCR คำนวณหาความชุกของโรค CA ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 พบว่ามี 3 จังหวัดที่พบเชื้อโรค CA ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความชุก 14% (7/50) จังหวัดสิงห์บุรี ความชุก 12 % (6/50) และจังหวัดนนทบุรี ความชุก 6.67% (4/60)    ส่วนจังหวัดลพบุรี สระบุรี อ่างทองชัยนาทและจังหวัดปทุมธานีไม่พบเชื้อ ภาพรวมค่าเฉลี่ยอัตราความชุกของโรค CA ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ความชุก 2.92% (17/582) 


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสำคัญ : โรคคอนตาเจียส อกาแลคเทีย, พื้นที่ปศุสัตว์เขต 1, ความชุกของโรค, แพะ- แกะเลขทะเบียนวิจัย :   57(2)-0516(1) - 120
1/สำนักงานปศุสัตว์เขต 1   อำเภอเมือง   จังหวัดปทุมธานี
2/lสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
3/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
4/สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร