Nav view search

Navigation

Search

การประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2556 (ไพฑูรย์ ก้อนทอง1/ สุริยา ผาแสง1/)

 

การประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1
ปีงบประมาณ 2556
 

 

ไพฑูรย์   ก้อนทอง1/  สุริยา   ผาแสง1/

 

บทคัดย่อ

 

                     โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่ที่อันตรายร้ายแรงมาก ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตทุกรายไม่มีทางรักษา เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญมาอย่างยาวนาน กรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทยภายในปี ค.ศ. 2020 หรือปี พ.ศ. 2563 ตามข้อตกลงขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์นานาชาติ (OIE) โดยได้มีการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเร่งรัดประสานความร่วมมือด้านนโยบาย และการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าบังเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการศึกษาฉบับนี้ เป็นการตรวจสอบและประเมินผล ความก้าวหน้าการดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 (จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรีลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี) โดยเก็บรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายเดือน (ตุลาคม 2555–เมษายน 2557)ของทุกจังหวัดภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 (จำนวน 663 แห่ง) นำผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย(Goal)เส้นทางสู่ความสำเร็จของกรมปศุสัตว์ที่ตั้งไว้ตามช่วงเวลา(ปี 2557–ทุกจังหวัดเป็นพื้นที่ระดับ B ขึ้นไป) สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นภาพรวม พบว่า ผลการดำเนินงานการสร้างพื้นที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ (ปี 2557–ทุกจังหวัดเป็นพื้นที่ระดับ B ขึ้นไป) จำนวน 662 แห่ง (99.85%)ประกอบด้วย อปท. ที่เป็นพื้นที่ ระดับ A และ B จำนวน 453 และ 209 แห่งตามลำดับ แต่ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต่ำกว่าเป้าหมายของกรมปศุสัตว์จำนวน 1 แห่ง ที่เป็นพื้นที่ ระดับ C

                    นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาผ่านแบบสอบถามเชิงสำรวจกับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เกี่ยวข้องถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ได้ข้อสรุปปัญหาอุปสรรคได้ว่า ปัญหาสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้น และจับฉีดวัคซีนไม่ได้ (33.67%), ข้อมูลจำนวนสุนัขยังไม่ชัดเจนในหลายพื้นที่ (30.04%), วัคซีนไม่เพียงพอกับปริมาณสุนัขและแมว(12.90%), เจ้าของสุนัขยังไม่รับผิดชอบต่อชุมชน(6.25%), การขาดแคลนงบประมาณทำหมันและบุคลากร(5.65%) เป็นสำคัญ


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสำคัญ : การประเมินผล, การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ปัญหาอุปสรรค

 เลขทะเบียนวิจัย  :   57(2) – 0516(1) - 121
1/สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี