Nav view search

Navigation

Search

 ความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในจังหวัดลพบุรี

สุชาติ ยี่สาคร 1/,ธีรวิทย์ ขาวบุบผา2/


บทคัดย่อ

                 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สภาพการเลี้ยงแพะ ปัญหา อุปสรรคของเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ และความต้องการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะในจังหวัดลพบุรี โดยจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกร ทั้งหมดที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในจังหวัดลพบุรี ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนการสํารวจครัวเรือนผู้เลี้ยงสัตว์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และที่มีการเลี้ยงอยู่จริงใน ขณะที่ศึกษาจํานวน  151 ฟาร์ม  มาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  Statistical Packages for the Social Science  ( SPSS )
                 ผลการศึกษาพบว่า  เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40–49 ปีศึกษาตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน 1–6  ปี มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะ 1–5 ปี เคยมีประสบการณ์ เข้ารับการฝึกอบรม  แต่ไม่เคยมีประสบการณ์ไปศึกษาดูงานเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมโดยใช้แหล่งเงินทุนของตนเอง ปีพ.ศ.2553 เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงแพะเฉลี่ย 23,570 บาท ตัดสินใจเลี้ยงแพะเพราะคาดว่ามีรายได้ดี  มีวัตถุประสงค์หลักในการเลี้ยงแพะ เพื่อขายเป็นแพะเนื้อ  เลี้ยงแพะแบบปล่อย  มีโรงเรือนเลี้ยงแพะแบบยกพื้น จัดทําแปลงหญ้าสําหรับใช้เลี้ยงแพะ พันธุ์แพะที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสม ไม่ใช้อาหารข้นในการเลี้ยงแพะ  เกษตรกรผสมพันธุ์แพะโดยการใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง  อัตราพ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์ 1 ต่อ 10 ตัว ใช้นมแม่แพะภายในฟาร์มเลี้ยงดูลูกแพะ  ฉีดวัคซีน ตรวจโรคแทงติดต่อทุก 6 เดือน   อายุเฉลี่ยของแพะสาวเมื่อเริ่มผสมครั้งแรกคือ 7.19 เดือน  จํานวนลูกเมื่อหย่านมเฉลี่ยต่อครอกของแม่แพะคือ  1.74  ตัว/ครอก  จํานวนครั้งเฉลี่ยของการให้ลูกของแม่แพะคือ 2 ครั้ง/ปี  น้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ยของลูกแพะคือ 2.29  กิโลกรัม  น้ำหนักเฉลี่ยเมื่อหย่านมของลูกแพะคือ 14.41 กิโลกรัม  ต้องการความรู้เรื่องพันธุ์แพะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความต้องการมากที่สุด = 4.52  มีปัญหา อุปสรรคเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับการขยายฟาร์ม ระดับปานกลาง = 2.85 เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีความต้องการส่งเสริมด้านการประกันราคาจําหน่ายแพะอยู่ในระดับความต้องการมากที่สุด = 4.36   ต้องการให้บริการการถ่ายพยาธิแพะเป็นประจําปี การตรวจสุขภาพแพะประจําปีอยู่ในระดับความต้องการมากที่สุด  = 4.32 และการให้ยืมพ่อแพะพันธุ์ดี เพื่อการปรับปรุงพันธุ์อยู่ในระดับความต้องการมากที่สุด  =  4.29

 ดาวน์โหลดเอกสาร

คําสําคัญ : ความต้องการ, การส่งเสริม,  การเลี้ยงแพะ
.......................................................................................................................................
ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 56 (2) – 0216 (1) – 008
1/สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  15000
2 /สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ 10400