Nav view search

Navigation

Search

การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม” การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม” เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค1/ (สุกัญญา วิเชียรกร2/)

การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม”
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค1/


สุกัญญา วิเชียรกร2/


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม” เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมในการลดต้นทุน ลดขั้นตอนให้กระชับ และเพื่อส่งเสริมความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรมให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน สมมติฐานการศึกษาคือผลิตภัณฑ์ที่มีระดับความนิยมและความต้องการตลาดและผู้บริโภคแตกต่างกัน  จะมีระดับผลสำเร็จของการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน โดยการนำแบบสัมภาษณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เข้าอบรมจำนวน 22 คน ข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ค่าสถิติแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด และมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 4 ปีขึ้นไป    การวิเคราะห์ความสำเร็จในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและปัญหาการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์นม ผู้บริโภคนิยมบริโภคนมสดมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะเด่นด้านคุณภาพของนมสด วิธีการบริโภคที่ง่าย  มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและความต้องการของตลาดและผู้บริโภคมากที่สุดคือ ไอศกรีม เพราะไอศกรีม มีความหวาน เย็น ทานแล้วให้ความรู้สึกสดชื่น รสชาติดีเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ด้านปัญหาการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมที่พบมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์นมที่แปรรูปออกมาจำหน่ายได้ในปริมาณน้อย เนื่องจากความเหมาะสมของสถานที่จำหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่ห่างไกลจากแหล่งธุรกิจ แหล่งชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยว 

 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค, ผลิตภัณฑ์นม, การแปรรูปนม


1/เลขทะเบียนผลงานวิชาการ: 60(2)-0216(1)-076

2/สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 อ.เมือง จ.ปทุมธานี