Nav view search

Navigation

Search

การประเมินผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมของผู้เข้ารับ การฝึกอบรมสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม” งบประมาณปี 25591/ (สุกัญญา วิเชียรกร2/)

การประเมินผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม” งบประมาณปี 2559
1/


สุกัญญา วิเชียรกร2/


บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม” งบประมาณปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และผลสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม และเพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคของผู้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม” งบประมาณปี 2559 สมมติฐานการศึกษาคือผู้เข้าอบรม ที่มีปัจจัยทางด้านบุคคลแตกต่างกัน จะมีระดับการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม แตกต่างกัน โดยการนำแบบสัมภาษณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เข้าอบรมจำนวน 22 คน ข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ค่าสถิติแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด และมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 4 ขึ้นไป การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมโดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมนี้มีเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการอบรม ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อายุแตกต่างกัน มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แตกต่างกัน (P<0.05) ระดับของผลสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ ส่วนของปัญหาและอุปสรรคผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าระยะเวลาในการอบรมในหลักสูตรนี้น้อยเกินไป อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาความต้องการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดใด อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์นมต่อไป

 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คำสำคัญ: การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้, การฝึกอบรม, ผลิตภัณฑ์นม, การแปรรูปนม


1/เลขทะเบียนผลงานวิชาการ: 60(2)-0216(1)-075

2/สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 อ.เมือง จ.ปทุมธานี