Nav view search

Navigation

Search

การศึกษาคุณภาพน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจังหวัดสระบุรี ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างปี 2557 – 2560 (นิยม ดาวศรี 1 * และ ณัฐ สวาสดิ์รัตน์ 1)

การศึกษาคุณภาพน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจังหวัดสระบุรี

ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างปี 2557 – 2560


 
นิยม ดาวศรี 1 * และ ณัฐ สวาสดิ์รัตน์ 1


 
บทคัดย่อ 

          เก็บตัวอย่างน้ำนมจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในจังหวัดสระบุรีระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2560 (พฤศจิกายน 2557 ถึง ตุลาคม 2560) รวมทั้งสิ้น 782 ตัวอย่างมาวิเคราะห์ ผลวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของของแข็งรวม ของแข็งไม่รวมไขมัน ไขมันและโปรตีนในน้ำนมดิบเท่ากับ 12.20(±0.14) 8.49(±0.06) 3.80(±0.16) และ 3.05(±0.03) ตามลำดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กำหนดแนวโน้มของแต่ละปัจจัยในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 สูงขึ้นและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2558นอกจากนี้พบว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ำนมมีค่าเฉลี่ย504.17 (±85.26) x 103เซลล์ต่อมิลลิลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มกอช. เพียงเล็กน้อยโดยในปีงบประมาณ 2558 – 2560 พบค่าเฉลี่ยร้อยละ 526.57 (±116.34) 512.89 (±108.51) และ 475.63 (±127.01) x 103เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ และมีแนวโน้มต่ำลงในแต่ละปีงบประมาณ เมื่อวิเคราะห์ผลทดสอบของรวมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั้งหมดพบว่า มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่มีค่าของแข็งรวมในน้ำนมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (มากกว่าร้อยละ 12.00) ในปีงบประมาณ 2558 – 2560 ร้อยละ 47.82 95.65 และ 91.30 ตามลำดับ ในขณะที่จำนวนศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่มีค่าเซลล์เม็ดเลือดขาวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (น้อยกว่า 500×103เซลล์ต่อมิลลิลิตร) ในปีงบประมาณ 2558 - 2560อยู่ที่ร้อยละ 56.52 52.17 และ 65.21 ตามลำดับ สรุปได้ว่า ของแข็งรวม ของแข็งไม่รวมไขมัน ไขมันและโปรตีนในน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในจังหวัดสระบุรีที่เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนส่วนมากสอดคล้องตามมาตรฐาน เมื่อวิเคราะห์แยกตามฤดูกาลพบว่าในฤดูฝนค่าเฉลี่ยร้อยละของของแข็งรวม ของแข็งไม่รวมไขมัน ไขมันและโปรตีนในน้ำนมดิบสูงกว่าฤดูกาลอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เพราะเป็นฤดูกาลที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์มีความสมบูรณ์และมากพอ ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้วางแผนการสำรองพืชอาหารสัตว์ที่ดีมีคุณภาพให้เพียงพอในฤดูกาลอื่นควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเต้านมอักเสบเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำนมให้ดียิ่งขึ้น


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสำคัญ : คุณภาพน้ำนมดิบ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จังหวัดสระบุรี โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน


เลขทะเบียนวิชาการ: 61(2)-0316(1)-020

1สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

*ผู้รับผิดชอบบทความ โทรศัพท์ 036-211527 โทรสาร 036-211005 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.