Nav view search

Navigation

Search

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 60
(สำเนา) ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 76
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 76
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 109
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม (8 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 184
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 350
(ยกเลิก)ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03), ยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 353
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม (27 รายการ) ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 492
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 465
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 392