Nav view search

Navigation

Search

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม (8 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 57
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 262
(ยกเลิก)ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03), ยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 250
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม (27 รายการ) ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 390
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 347
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 306
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 266
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม (25 รายการ) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2559 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 434
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 369
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 384