Nav view search

Navigation

Search

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

(สำเนา) ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม (รวม 46 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศขึ้นเว็บวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

(สำเนา) ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม (รวม 46 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศขึ้นเว็บวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดและจำนวนวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   คลิกอ่านรายละเอียด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มที่ 1 จำนวน 1 รายการ             คลิกอ่านรายละเอียด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มที่ 2 จำนวน 13 รายการ           คลิกอ่านรายละเอียด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มที่ 3 จำนวน 19 รายการ           คลิกอ่านรายละเอียด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มที่ 4 จำนวน 13 รายการ           คลิกอ่านรายละเอียด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียด