Nav view search

Navigation

Search

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คลิกอ่านรายละเอียด