Nav view search

Navigation

Search

งบทดลองรายเดือนสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ปี2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  คลิกอ่านรายละเอียด

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน  2561     คลิกอ่านรายละเอียด
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม  2561     คลิกอ่านรายละเอียด

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม  2561   คลิกอ่านรายละเอียด

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน  2561   คลิกอ่านรายละเอียด
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม  2561    คลิกอ่านรายละเอียด

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน  2561   คลิกอ่านรายละเอียด

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม  2561       คลิกอ่านรายละเอียด
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์  2561   คลิกอ่านรายละเอียด
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2561   คลิกอ่านรายละเอียด
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2560   คลิกอ่านรายละเอียด
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2560   คลิกอ่านรายละเอียด
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2560   คลิกอ่านรายละเอียด