pic1 2325092019 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 แบบบูรณาการ"  ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

แผนที่โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท