ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

คลิกอ่านรายละเอียด