ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

ใบสมัคร คลิกอ่านรายละเอียด