โครงการรรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓

บันทึกข้อความปศุสัตว์เขต 1-9 อ่านรายละเอียด.... 

 บันทึกข้อความถึง 77 จังหวัด อ่านรายละเอียด...

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด....