pic1 13022020วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำโดย นายประภาส. ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต  1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ออกติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงฯ และกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่1/2563) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ด่านกักกันสัตวลพบุรี ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งฯ ลำพญากลาง ศูนย์ฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี