KM ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นำเสนอเรื่องระบุความรู้จาก Work Flow Process การดาเนินกระบวนงานการติดตามงานและประเมินผลพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 
คลิกรายละเอียด