การตรวจประเมินปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ วิทยากรโดย นางกัญยา อาษายุทธ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงา่นปศุสัตว์เขต 1

คลิกอ่านรายละเอียด