pic6 11072019เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์  อำเภอท่าหลวงออกให้คำแนะนำฟาร์มจิ้งหรีดใบหม่อนพัฒนาเข้าสู่ GAPเลขที่4/4หมู่4ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ส่งออก