pic4 12072019เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงโคนมหันคา ณ บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หมู่3 บ้านหนองหอย ตำบลไพรนกยูง และเยี่ยมชมสถานที่ตั้งศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ หมู่8 บ้านบ่อมะกอก ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหันคา รายงานข้อมูล