pic4 12072019เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์้เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์   จังหวัดสิงห์บุรี ตรวจสอบย้อนกลับศูนย์รวบรวมไข่ทองใบฟาร์ม เลขที่ 22/2 หมู่ 3 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี