pic1 17072019เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ผู้เชี่ยวชาญวุฒิพงษ์ อินทรธรรม และ ปศุสัตว์เขต 1 นายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงจุดเทียนพรรษา บูชาพระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชาพระชินสีห์ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร