pic4 18072019เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562. สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์. ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ตรวจติดตามแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อรับรองต่ออายุ GMPโรงฆ่าโคเนื้อ ณ โรงฆ่าสัตว์ราณี เลขที่11/2หมู่5 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี