pic1 2325092019ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานและวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่องแนวคิดหลักการและขบวนการของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ในคราวประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 แบบบูรณาการ ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก