pic1 30092019วันที่ 29 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางรับฟังบรรยายสรุป แนะนำศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  จากนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และหัวหน้าส่วนราชการศูนย์ราชการฯ ร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการฯได้สั่งการให้ประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการฯ เสนอกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาต่อไป