pic2 24102019สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ได้เชิญ ประธาน เลขานุการและคณะทำงานยุทธ์รายชนิดสัตว์ 4 ชนิดสัตว์  (โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ-แกะ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมประชุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต1เวลา 09.00น. ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองแผนงาน นายอวยชัย ชัยยุทโธ ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในการประชุม