pic1 05022020เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนยุทธศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563 หลักสูตร การเปิดใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-movement)ใหม่ มีผู้ร่วมอบรมจำนวน 25 ราย โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต1 จังหวัดปทุมธานี