pic3 17062020วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำโดย นางสุกัญญา วิเชียรกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 63 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี โดยมีนายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายณกรณ์ ทินราช  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   ร่วมให้ข้อมูล ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี